Til forsiden - HOME   Til Info siden.

Referat af generalforsamling d. 13.3.2019 i Holstebro Filmklub

Holstebro Filmklub afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 13.3.2019 kl. 17.00 på Holstebro Bibliotek (foreningslokalet) Det var dog optaget så vi fik et andet lokale.

Efter lovene er generalforsamlingen (vedtaget d. 11. april 2013) meddelt medlemmerne skriftligt i skrivelse i december 2018 (mindst fire uger før afholdelse af generalforsamlingen)

Meddelelsen har ligget på hjemmesiden sammen med vedtægterne siden d. 8.3.2019.

Dagsorden:

1)     Valg af dirigent.

Per Andersen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vit Miksovsky var referent. Der var ikke mødte menige medlemmer op til generalforsamlingen.

2)     Formandens beretning

Beretningen er vedhæftet. Formanden berettede om årets mange aktiviteter. Medlemstal forår 2018: 196 og efterår 2018: 204. Beretningen blev godkendt af alle.

3)     Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet, og Vit havde som den interne revisor/bilagskontrollant intet at bemærke. Han havde syntes, at det var interessant og oplysende læsning. Han efterlyste dog en mere specificeret regning på Salleje fra Scala.

Årets resultat var et overskud på kr 2.598. Vi har en egenkapital på kr. 92.408, hvilket er meget tilfredsstillende. Vi vil spørge revisoren om, hvad grunden er til faldet i aktiver fra 2017: 135.585 til 92.558 i 2018. Vort eget bud er, at sallejeregningen fra Scala for 2017 først kom i januar 2018 og blev betalt fra opsparingskontoen d. 11.1.2018, da der på dette tidspunkt endnu ikke var penge nok på løn og kreditkontoen, hvorfra udgifter normalt betales.

Regnskabet blev godkendt.

4)     Medlemskontingent

Vi besluttede at fastholde kontingentet på kr. 350 for hver sæson. Vi satte det op sidste år fra efterår 2018.

5)     Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

6)     Valg af højst 5  bestyrelsesmedlemmer (Efter tur er Lonni Gelsdorf og Frans Pærregaard på valg) – de er villige til genvalg -for to år.

Lonni Gelsdorf og Frans Pærregaard blev genvalgt.

7)     Valg af højst 2 bestyrelsessuppleanter. Per Andersen er villig til genvalg, og det er Steen Grønlund  også.

Per Andersen og Steen Grønlund blev begge genvalgt.

8)     Valg af revisor(bilagskontrollant)

Der var genvalg til Vit Miksovsky.

9)     Evt.

Vi besluttede ved næste møde at arbejde med et budget, så vi kan se, om vore indtægter og udgifter balancerer. Lonni fremlægger det budget, hun har indsendt til Holstebro Kommune.

VI konstituerede os ved mødet efter generalforsamlingen i Rådhuskælderen.

Lonni Gelsdorf er formand og Frans Pærregaard forsætter som kasserer.

Næste møde hos Ane Mette og Per er tirsdag d, 23.4. 2019 kl. 17.00. Vi arbejder på at få en film, som vi kan se, fremskaffet

Lonni Gelsdorf og Vit Miksovsky

d. 14.3.2019