VEDTÆGTER FOR HOLSTEBRO FILMKLUB

§ 1.   Foreningens navn er Holstebro Filmklub

Stk. 2.     Filmklubben er hjemmehørende i Holstebro Kommune.

§ 2.         Filmklubbens formål er blandt dens medlemmer at udbrede kendskabet til og udvikle interessen for filmen som kunstart.

§ 3.         Filmklubben er medlem af landsorganisatio­nen Sammenslutningen af Danske Filmklub­ber (SDF).

FORENINGENS MEDLEMMER

§ 4.         Som medlem af filmklubben kan optages en­hver person, som kan tilslutte sig klubbens formål.

GENERALFORSAMLING

§ 5.         Filmklubbens øverste myndighed er general­forsamlingen. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. . Generalforsamlin­gen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i klubbens folder og/eller på klubbens hjemmeside www.holstebro-filmklub.dk

Stk. 2.     Generalforsamlingen vælger en bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

Stk. 3.     Generalforsamlingens dagsorden skal inde­holde følgende punkter:

1:  Valg af dirigent

2:  Formandens beretning.

3:  Forelæggelse og godkendelse af regn­skabet.

4:  Medlemskontingent.

5:  Indkomne forslag.

6: Valg af højst 5 bestyrelsesmedlemmer.

7: Valg af højst 2 bestyrelsessuppleanter.

8:  Valg af revisor.

9:  Eventuelt.

 

Stk. 4.     Der kan kun træffes beslutninger om emner, som er optaget på dagsordenen. Forslag, som ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt være formanden i hænde senest 1 uge før ge­neralforsamlingens afholdelse.

Stk. 5.     Der udarbejdes et referat for generalforsamlin­gen.

BESTYRELSEN

§ 6.         Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en kasserer og kan i det omfang, den skøn­ner det nødvendigt, ansætte lønnet hjælp.

Stk. 2.     Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsor­den.

Stk. 3.     Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne.

Stk. 4.     Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. de­cember.

LOVÆNDRINGER OG OPLØSNING AF FORE­NINGEN

§ 7.         Filmklubbens love kan kun ændres på gene­ralforsamlingen, såfremt det vedtages med 2/ 3 majoritet blandt de fremmødte og kun, hvis ændringsforslaget er tilsendt bestyrelsen 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2.     I tilfælde af opløsning af filmklubben skal et eventuelt overskud gå til anden folkeoplysen­de virksomhed.

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 11. april 2013.